Blog

Jak sundat botičku (díl 2., PČR)​

14. října 2019 09:40:36 | nezaplatim.cz |
boticka-pcr.jpg
V minulém článku jsme si řekli, jak to je s oprávněním nasadit na vozidlo botičku ze strany městské policie. Pro někoho může být překvapením, že i POLICIE ČR má oprávnění využívat tohoto prostředku. Dnes se podíváme za jakých podmínek k tomu může dojít.

Nasazování botiček ze strany PČR upravuje § 36 zákona o Policii ČR. Celý paragraf je doslovně stejný jako v případě zákona o obecní policii, takže je zbytečné se jím blíže zabývat. Rovněž povinnost botičku odstranit (§ 36 odst. 3) je upravena zcela totožně jako v případě městské policie: jakmile učiní úkony ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala (tzn. zeptají se vás a vy jim sdělíte, že ve věci odmítáte podat vysvětlení), jsou povinni botičku bezodkladně sundat. Jelikož jde zde právní úprava zcela stejná jako v případě městské policie a v praxi se stejně s botičkou nasazenou státní policií kvůli parkování nesetkáte, odkazujeme se zde plně na předchozí článek.

Dále zákon o Policii ČR upravuje nasazení botičky v § 55:

 §55

(1) Policista je oprávněn použít prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu
a) k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla podle jiného právního předpisu vozidlo nezastaví, nebo
b) k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

Použití botičky se v daném případě považuje za donucovací prostředek.

Policisté dále mohou zabránit v jízdě vozidlu, u něhož mají důvodné podezření, že je odcizené, nebo je technicky nezpůsobilé k provozu. Zabránění v jízdě může trvat pouze po dobu trvání některého z těchto důvodů – např. po odstranění závady nemohou vozidlu bránit v jízdě. V těchto případech jde o důvody na straně vozidla, tudíž řidič klidně může přesednout do jiného vozidla a pokračovat v jízdě.

Policisté mohou zabránit v jízdě vozidlu též z důvodů na straně řidiče, a to zejména pokud je řidič podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, ujel od dopravní nehody, kterou byl povinen oznámit policii (nehoda se zraněním, škodou nad 100 000,- Kč nebo se škodou na majetku třetí osoby), řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo se odmítl podrobit zkoušce na zjištění jejich přítomnosti, řídil motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění nebo přesto, že mu byl uložen zákaz řízení, a je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

V tomto případě platí, že s vozidlem může pokračovat v jízdě jiná osoba (pokud nebude např. předmětem dalšího zkoumání z důvodu dopravní nehody).

Pokud se domníváte, že policista brání v jízdě vozidla nezákonně, na místě neexistuje žádný opravný prostředek. Obecně vzato platí, že výzvě policisty (případně použití donucovacího prostředku) se musíte podrobit bez ohledu na to, jaký máte na jeho zákonnost v daný moment názor – stěžovat si, případně podat trestní oznámení, můžete až zpětně.

Opět je klíčové mít všechno maximálně zdokumentováno, tzn. celé řešení věci minimálně zvukově (nejlépe i obrazově) zaznamenávat, a nechat si vystavit kopie od všech listin sepsaných PČR na místě (nebo si je alespoň nafotit na telefon).

Dále doporučujeme vyžádat si potvrzení o provedeném úkonu dle § 109 odst. 2 zákona: „Policista na žádost osoby vystaví bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o provedeném úkonu. Tuto povinnost nemá, dokud její splnění neumožňují okolnosti úkonu.“ Pokud tedy probíhá úkon a okolnosti vystavení potvrzení neumožňují, jsou povinni vystavit potvrzení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Policisté často argumentují tím, že nemají ve vozidle formulář, nebo že nemají tiskárnu. Do důsledku vzato to nejsou zákonné důvody pro to, aby vám potvrzení nevystavili – mohou ho klidně vypsat ručně. 

Každopádně o vystavení potvrzení můžete žádat i zpětně, a to až po dobu 5 let.